CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

WARUNKI HANDLOWE

I. Postanowienia wstępne

Te ogólne warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) są wydane zgodnie z § 1751 i kolejnymi ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (dalej tylko „Kodeks cywilny“)

           NorthMoravians - kreativní agentura s.r.o.

          REGON: 09254846

          Z siedzibą: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

          Wpisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie,    dział C 82507

          dane kontaktowe: 

          tel. : 

          e-mail: northmoravians@northmoravians.cz

          strona internetowa: www.northmoravians.cz

           (dalej tylko „sprzedawca“)

2. Te warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, albo w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej tylko: „kupujący“) za pośrednictwem interfejsu internetowego umieszczonego na stronie internetowej dostępnej na https://lodnidoprava.reenio.cz/ (dalej tylko „system rezerwacji“), albo za pośrednictwem zakupu usługi u któregoś z partnerów umownych sprzedawcy.

 

II. Informacje o usługach i cenach

1. Informacje o usługach, łącznie z podaniem cen poszczególnych usług i ich głównych właściwościach są podane obok poszczególnych usług w katalogu systemu rezerwacji. Ceny usług są podawane razem z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi opłatami związanymi Ceny usług pozostają ważne w czasie, w którym są wyświetlane w systemie rezerwacji. To postanowienie nie wyklucza negocjowania umowy na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 

III. Zamówienie i zawarcie umowy

1. Koszty powstałe dla kupującego przy zastosowaniu zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy (koszty połączenia internetowego, koszt rozmów telefonicznych), kupujący pokrywa sam. Te koszty nie różnią się od stawek podstawowych.

2. Kupujący wykonuje zamówienie usług następującymi sposobami:

 - za pośrednictwem swojego konta użytkownika, jeżeli dokonał wcześniejszej rejestracji w sklepie internetowym,

- przez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji,

- osobiście w punktach sprzedaży prowadzonych przez partnerów umownych sprzedawcy,  których dane kontaktowe są podawane na stronie internetowej www.elektrolodharta.cz 

3. Przy składaniu zamówienia kupujący wybiera usługę, liczbę miejsc i sposób płatności.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupującemu umożliwiono skontrolowanie i poprawienie danych, które wprowadził do zamówienia. Zamówienie kupujący wysyła do sprzedawcy klikając na „ZAREZERWUJ“. Dane zamieszczone w zamówieniu są przez sprzedawcę uważane za poprawne. Warunkiem ważności zamówienia jest podanie wszystkich danych obowiązkowych w formularzu zamówienia i potwierdzenie kupującego o tym, że zapoznał się  tymi warunkami handlowymi.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca wysyła kupującemu potwierdzenie o otrzymaniu zamówienia na adres e-mailowy, który kupujący podał przy zamawianiu. To potwierdzenie jest automatyczne i  nie jest uważane za zawarcie umowy. To potwierdzenie będzie zawierać link do aktualnych warunków handlowych sprzedawcy. Umowa jest zawarta dopiero po zapłaceniu pełnej ceny usług.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę są wiążące. Kupujący może unieważnić zamówienie tak długo, aż usługa nie zostanie zapłacona. Kupujący może unieważnić zamówienie osobiście,  telefonicznie albo za pośrednictwem e-maila.

 7. W przypadku, gdy doszło do ewidentnego błędu technicznego po stronie sprzedawcy przy podawaniu ceny usług w trakcie zamawiania, sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia kupującemu usługi za tę ewidentnie błędną cenę nawet w przypadku, gdy kupującemu zostało wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia według tych warunków handlowych. Sprzedawca informuje kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i przesyła kupującemu na jego adres e-mailowy poprawioną ofertę. Poprawioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy, a umowa w takim przypadku jest zawarta przez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mailowy sprzedawcy.

 

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może wchodzić do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta kupujący może wykonywać zamawianie usług. Kupujący może również zamawiać usługi bez rejestracji.

2. Przy rejestracji do konta klienta i przy zamawianiu usług kupujący jest zobowiązany podać poprawne i prawdziwe wszystkie dane. Dane zamieszczone w koncie użytkownika kupujący jest zobowiązany zaktualizować przy jakiejkolwiek ich zmianie. Dane zamieszczone przez kupującego w koncie klienta i przy zamawianiu usług są przez sprzedawcę uważane za poprawne.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do informacji niezbędnych do dostępu do jego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest upoważniony do umożliwienia korzystania z konta klienta przez osoby trzecie.

5. Sprzedawca może unieważnić konto użytkownika i to szczególnie w przypadku, kiedy kupujący długo nie korzysta ze swojego konta użytkownika, lub w przypadku, kiedy kupujący naruszy swoje zobowiązania z tytułu  umowy kupna i tych warunków handlowych.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być stale dostępne i to szczególnie z uwzględnieniem konieczności konserwacji wyposażenia sprzętowego i programowego sprzedawcy, ewentualnie konieczności konserwacji wyposażenia sprzętowego i programowego osób trzecich.

 

V. Warunki płatności i warunki dostawy

1. Cenę usług zgodnie z umową kupujący może zapłacić następującymi sposobami:

 - przelewem bezgotówkowym na rachunek sprzedawcy za pośrednictwem przelewu bankowego albo płatnością za pośrednictwem bramy płatniczej Stripe

-  gotówką albo za pośrednictwem karty płatniczej w punktach sprzedaży  prowadzonych przez partnerów umownych sprzedawcy,  których dane kontaktowe są podawane na www.elektrolodharta.cz.

2. Jeżeli dalej nie podano wiążąco inaczej, rozumie się dalej przez cenę usług również i koszty związane z dostarczeniem usług.

3. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłacenia ceny usług zostanie zrealizowane z chwilą dopisania właściwej kwoty na rachunek bankowy sprzedawcy, w przypadku płatności za pośrednictwem bramy płatniczej Stripe, z chwilą dopisania kwoty na rachunek sprzedawcy prowadzony w Stripe.

4. Sprzedawca nie wymaga od kupującego z góry żadnej zaliczki albo innej, podobnej płatności. Zapłacenie ceny usług przed świadczeniem usługi nie jest zaliczką.

5. Usługi są dostarczane kupującemu przez przekazanie albo wysłanie elektronicznego vouchera na adres e-mailowy podany przez kupującego w zamówieniu.

6. Sprzedawca wystawia kupującemu sam albo za pośrednictwem swojego partnera umownego, dokument o zapłaceniu, który jest przekazywany osobiście albo wysyłany na adres e-mailowy kupującego.

7. W przypadku Chargebacku, który jest wymagany przez kupującego w związku z oferowaną usługą, sprzedawca jest odpowiedzialny za zwrot pieniędzy.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania vouchera (przez przekazanie osobiste albo wysłanie na adres e-mailowy kupującego)

3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy:

- o świadczeniu usług, jeżeli były zrealizowane za jego wcześniejszą, wiążącą zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,

- o wykorzystaniu wolnego czasu, jeżeli usługa jest świadczona w ustalonym terminie,

 - w innych przypadkach wymienionych w § 1837 Kodeksu cywilnego.

4. Dla dotrzymania terminu odstąpienia od umowy kupujący musi wysłać zawiadomienie o odstąpieniu w terminie do odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy kupujący wysyła na adres e-mailowy sprzedawcy podany w tych warunkach handlowych. Sprzedawca bezzwłocznie potwierdza kupującemu przyjęcie formularza.

6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, to sprzedawca zwraca mu bezzwłocznie, najpóźniej jednak do 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki pieniężne, które od niego przyjął i to w taki sam sposób.

7. Sprzedawca jest upoważniony odstąpić od umowy z powodu wyprzedania usług i niedostępności usług. Sprzedawca bezzwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mailowego podanego w zamówieniu  i zwraca w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy wszystkie środki pieniężne łącznie z kosztami dostarczenia, które od niego przyjął na podstawie umowy i to w taki sam sposób.

 

VII. Doręczanie

1.strony umowy całą korespondencję pisemną mogą sobie wzajemnie doręczać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Kupujący doręcza sprzedawcy korespondencję na adres e-mailowy lodnidoprava@elektrolodharta.cz. Sprzedawca doręcza kupującemu korespondencję na adres e-mailowy podany w jego koncie klienta albo w zamówieniu.

 

VIII. Odpowiedzialność za wady

1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady kierują się właściwymi ogólnie obowiązującymi przepisami (szczególnie postanowieniami § 1914 do 1925 Kodeksu cywilnego i ustawą nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych).

2. Kupujący jest zobowiązany zgłosić bez zbędnej zwłoki wadę świadczonej usługi zaraz po jej stwierdzeniu, a najpóźniej do sześciu miesięcy od jej świadczenia. W przypadku wady usuwalnej, kupujący ma prawo do świadczenia usługi bez wady albo do proporcjonalnej zniżki z ceny usługi. W przypadku wady nieusuwalnej i jeżeli z usługi nie można właściwie skorzystać, kupujący ma prawo albo odstąpić od umowy, albo otrzymać proporcjonalną zniżkę z ceny usługi.

3. Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za wady kupujący zgłasza na adres siedziby sprzedawcy.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Jeżeli kupujący jest osobą fizyczną, to jego dane osobowe będzie przetwarzać sprzedawca, NorthMoravians - kreativní agentura s.r.o. jako administrator danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla potrzeb przetwarzania, szczególnie dla potrzeb wzajemnych stosunków handlowych jakimi są negocjacje poprzedzające umowy, a następnie realizacja zawartych umów. Chodzi szczególnie o dane kontaktowe i identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres e-mailowy i numer telefonu) oraz inne dane niezbędne do realizacji umowy. 

2. Następnym celem przetwarzania jest spełnienie ustawowych obowiązków administratora danych osobowych szczególnie w odniesieniu do przepisów podatkowych i księgowych, a po zrealizowaniu umowy także ochrona uzasadnionych interesów administratora w przypadku sporu sądowego lub innego prawnego sporu, jeżeli trzeba będzie przedstawić dane osobowe podmiotu danych jako dowód w postępowaniu sądowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędnie konieczny do realizacji umowy, ewentualnie przez czas prowadzenia konta klienta. Z powodu ochrony uzasadnionych interesów dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat po zaniku umowy z powodu ochrony administratora w ewentualnym sporze sądowym, co odpowiada obiektywnemu czasowi przedawnienia zgodnie z Kodeksem cywilnym. Niektóre z danych osobowych są przetwarzane przez czas wynikający z prawnych przepisów podatkowych i księgowych.

4. Dane kontaktowe administratora są podawane w art. I. tych ogólnych warunków handlowych. 

5. Podmiot danych ma w stosunku do administratora danych osobowych następujące prawa:

- zgodnie z art. 15 rozporządzenia GDPR prawo do wymagania od administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą;

- zgodnie z art. 16 rozporządzenia GDPR prawo do poprawienia danych osobowych;

- zgodnie z art. 17 rozporządzenia GDPR przepisów podatkowych i księgowych prawo do skasowania danych osobowych;

- zgodnie z art. 18 rozporządzenia GDPR prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- zgodnie z art. 20 rozporządzenia GDPR prawo do przeniesienia danych osobowych;

 - zgodnie z art. 21 rozporządzenia GDPR prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych.

6. Podmiot danych ma również prawo złożyć zażalenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do urzędu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Przez zawarcie umowy kupujący udziela zgody, bez dalszych zastrzeżeń, na bezpłatne wykorzystanie swojego obrazu albo podobizny jako części jakiegokolwiek zapisu video, usługi transmisji lub produkcji dla celów komercyjnych albo promocyjnych w znaczeniu § 84 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeksu cywilnego (dalej tylko “Kodeks cywilny”) i to w ramach wyświetlania całej albo części usługi przez sprzedawcę i/albo jego partnerów umownych. Zgoda na wykorzystanie obrazu albo podobizny zgodnie z tym postanowieniem jest udzielana sprzedawcy i jego partnerom umownym przez kupującego  na czas nieokreślony, przy czym kupujący jest upoważniony odwołać tę zgodę, przy czym, jeżeli tego odwołania nie uzasadnia  żadna zasadnicza zmiana okoliczności albo inna logiczna przyczyna, to kupujący odpowiada przed sprzedawcą w znaczeniu § 87 ust. 2 Kodeksu cywilnego za szkodę, która powstanie dla niego na skutek odwołania tej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w ramach wykorzystania zapisów video kupujących kieruje się informacją o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z poprzednimi punktami.

8. Kupujący przyjmuje następnie do wiadomości, że w ramach usługi mogą być sporządzane zapisy audio i/albo video dla potrzeb dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego albo tym podobnego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że do sporządzania tych zapisów  w znaczeniu § 89 Kodeksu cywilnego nie jest potrzebna jego zgoda, jeżeli te zapisy są wykorzystywane we właściwy sposób i jeżeli to zastosowanie nie jest sprzeczne z jego uzasadnionymi interesami.

9. Przez zawarcie umowy kupujący udziela sprzedawcy zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, szczególnie jednak do wysyłania informacji o usługach świadczonych przez sprzedawcę. 

 

X. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie ustalenia między sprzedawcą, a kupującym kierują się porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek oparty o umowę zawiera element międzynarodowy, to strony ustalają, że ten stosunek kieruje się prawem Republiki Czeskiej. Powyższe nie dotyczy praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

2. Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego związany żadnymi kodeksami postępowania w znaczeniu postanowień § 1826 ust. 1 podp. e) Kodeksu cywilnego.

3. Wszystkie prawa do stron internetowych sprzedawcy, szczególnie prawa autorskie do treści, łącznie z rozkładem strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków ochronnych, logo i innych treści i elementów należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiować, zmieniać albo w inny sposób korzystać ze stron internetowych albo ich części bez zgody sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek ingerencji osób trzecich do sklepu internetowego albo na skutek jego wykorzystania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący przy korzystaniu ze sklepu internetowego nie może korzystać z procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działalność i nie może wykonywać żadnej czynności, która mogłaby jemu albo osobom trzecim umożliwić bezprawne ingerowanie albo nieautoryzowane wykorzystanie wyposażenia programowego albo innych elementów stanowiących część sklepu internetowego i korzystać ze sklepu internetowego albo jego części lub wyposażenia programowego w taki sposób, który byłby sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.

5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie niebezpieczeństwo zmiany okoliczności w znaczeniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

6. Umowa łącznie z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Postanowienia warunków handlowych są nierozłączną częścią umowy. Umowa i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę trzeba zawrzeć w języku czeskim.

8. Rozpatrywanie skarg konsumentów zapewnia sprzedawca za pośrednictwem elektronicznego adresu: lodnidoprava@elektrolodharta.cz. Informację o sposobie załatwienia skargi kupującego sprzedawca wysyła na elektroniczny adres kupującego.

9. Do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z tytułu umowy kupna właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz. Platformę do rozwiązywania sporów on-line znajdującą się pod internetowym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać przy rozwiązywaniu sporów między sprzedawcą, a kupującym z tytułu umowy kupna.

10. Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest miejscem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 o rozwiązywaniu sporów konsumenckich on-line i o zmianie rozporządzenia (ES) nr 2006/2004 oraz dyrektywy 2009/22/ES (rozporządzenie o rozwiązywaniu sporów konsumenckich on-line).

11. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży usług na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej wykonuje w ramach swoich kompetencji właściwy Urząd Działalności Gospodarczej. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje między innymi w ograniczonym zakresie nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych.

12. Brzmienie warunków handlowych sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać. To postanowienie nie dotyczy praw i obowiązków powstałych w czasie skuteczności poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

 

 Te warunki handlowe stają się skuteczne z dniem 15.07.2020

REGULAMIN REKLAMACYJNY, GWARANCJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

Regulamin reklamacyjny "REJS NA STATKU HARTA"

Ten Regulamin reklamacyjny reguluje sposób i warunki składania reklamacji na usługi świadczone przez naszą spółkę

           NorthMoravians - kreativní agentura s.r.o.

           REGON: 09254846

           z siedzibą: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

           wpisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie,     dział C 82507

           dane kontaktowe: Jakub Schramm

           tel. : +420 774 111 115

           e-mail: northmoravians@northmoravians.cz

           strona internetowa: www.northmoravians.cz

(dalej tylko „sprzedawca“)

przy świadczeniu usług w ramach produktu REJS NA STATKU HARTA.

 

Przedmiot

1.1. Ten Regulamin reklamacyjny reguluje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, szczególnie ustawą nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych (dalej tylko „Kodeks cywilny“), i ustawą nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych (dalej tylko „ustawa o ochronie konsumenta“), zakres, warunki i sposób zgłaszania praw kupującego z tytułu wadliwej realizacji wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady świadczonej usługi i sposób ich załatwiania (dalej również tylko „reklamacja“).

Składanie reklamacji

2.1. W przypadku wadliwie świadczonych usług albo usług, które w udokumentowany sposób były zamówione potwierdzone, ale nie zostały zrealizowane, dla kupującego powstaje prawo do złożenia reklamacji. Prawa z tytułu wadliwej realizacji kupujący zgłasza u sprzedawcy.

2.2. Kupujący jest zobowiązany zgłosić w terminie wadę świadczonych usług, bez zbędnej zwłoki, jeżeli to możliwe, w miejscu świadczenia usługi. Jeżeli kupujący nie zgłosi wady świadczonych usług bez zbędnej zwłoki, to jego reklamacja nie może być uznana. Niezwłoczne zgłoszenie wady (złożenie reklamacji) w miejscu jej wystąpienia umożliwi natychmiastowe usunięcie wady, a z upływem czasu maleje możliwość udokumentowania i obiektywnej oceny, a tym samym i możliwość właściwego załatwienia reklamacji.

2.3. Kupujący przy składaniu reklamacji jest zobowiązany podać imię i nazwisko, adres, treść reklamacji, uzasadnić swoją reklamację i zgodnie z możliwościami i przedmiotem reklamacji wiarygodnie udokumentować jej przyczyny i skutki; jednocześnie zaleca się przedstawić dokument o świadczonej usłudze, kopię zamówienia, fakturę, potwierdzenie o płatności itp., co uprości załatwianie reklamacji.

2.4. Reklamację kupujący może złożyć w jakiejkolwiek formie z podaniem daty, przedmiotu reklamacji i proponowanego sposobu załatwienia reklamacji. W przypadku ustnego składania reklamacji, przedstawiciel upoważniony przez sprzedawcę jest zobowiązany spisać z kupującym protokół reklamacyjny, ewentualnie wydać pisemne potwierdzenie o przyjęciu reklamacji. W protokole podaje dane osobowe kupującego, kiedy kupujący reklamację złożył, co jest treścią reklamacji, następnie datę i wymagany sposób załatwienia reklamacji.

Załatwianie reklamacji

3.1. Sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu pisemne potwierdzenie o tym, kiedy kupujący złożył reklamację, co jest treścią reklamacji, jakiego sposobu załatwienia reklamacji kupujący oczekuje, a następnie potwierdzenie o dacie i sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

3.2. Jeżeli kupujący zgłasza prawo z tytułu wadliwej realizacji związanej z usługami, które są mu świadczone albo, które już były mu wyświadczone, sprzedawca jest zobowiązany po niezbędnym sprawdzeniu związków przyczynowo-skutkowych i okoliczności prawnych natychmiast zdecydować w sprawie reklamacji, a w bardziej złożonych przypadkach w czasie do trzech dni roboczych. Do tego czasu nie zalicza się okres potrzebny do specjalistycznej oceny wady. Reklamacja musi być załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia reklamacji przez kupującego, jeżeli z kupującym nie zostanie ustalony dłuższy termin.

3.3. W przypadku pisemnego składania reklamacji obowiązuje dla niej adekwatna treść postanowień podpunktu 3.1 Regulaminu reklamacyjnego.

Współpraca kupującego przy załatwianiu reklamacji

4.1. The Buyer is obliged to provide the necessary cooperation to settle the claim, particularly to provide information, submit documents proving the facts and specify their requirements.

Sposoby załatwienia reklamacji

5.1. W przypadkach, kiedy reklamacja je uznana jako całkowicie albo częściowo zasadna, załatwienie reklamacji polega na bezpłatnym usunięciu wady usługi, albo w przypadkach, kiedy jest to możliwe, świadczeniu usługi zastępczej. W zależności od zakresu i czasu trwania wady kupujący ma prawo do proporcjonalnej zniżki z ceny. Powyższe nie dotyczy prawa kupującego do domagania się w przypadkach określonych w przepisach odstąpienia od umowy. W przypadkach, kiedy reklamacja jest uznana jako nieuzasadniona, kupujący jest informowany na piśmie o przyczynach odrzucenia reklamacji.

5.2. Jeżeli wystąpią okoliczności, których powstanie, przebieg i ewentualnie skutek nie zależy od postępowania sprzedawcy albo okoliczności, które nie leżą po stronie kupującego, na których podstawie kupujący całkowicie albo częściowo nie wykorzysta zamówionej, zapłaconej i zabezpieczonej usługi, to dla kupującego nie powstaje prawo do zwrotu zapłaconej ceny albo do zniżki z ceny.

Postanowienia pozostałe

6.1. W innych kwestiach obowiązują postanowienia ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, szczególnie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie konsumenta.

6.2. W przypadku, gdy między sprzedawcą, a kupującym jako konsumentem dojdzie do powstania sporu konsumenckiego z tytułu umowy o świadczeniu usług, którego nie uda się rozwiązać w drodze porozumienia, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu przez określony podmiot pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, którym jest:

Czeska Inspekcja Handlowa

Inspektorat Centralny– Wydział ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

E-mail: adr@coi.cz

Strona internetowa: adr.coi.cz

Konsument może również skorzystać z platformy do rozwiązywania sporów on-line, która jest prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/onsument może również skorzystać z platformy do rozwiązywania sporów on-line, która jest prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienia końcowe

7.1. Ten Regulamin reklamacyjny staje się ważny i skuteczny z dniem 15.07.2020.

7.2. Ten Regulamin reklamacyjny jest opublikowany na stronach internetowych www.elektrolodharta.cz a https://lodnidoprava.reenio.cz/