CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

POVINNÉ INFORMACE

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Slezská Harta (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Právní forma:

Dobrovolný svazek obcí

Název svazku

Mikroregion Slezská Harta

Zastoupený

Ing. Josefem Havlíkem, předsedou svazku

IČ:

71193821

Číslo účtu

86 - 6966140287 / 0100

Datum registrace

3.11.2003

Spisová značka

W/13646/2006/Böh

Registrační číslo

R 129/03

CÍL A ÚČEL SVAZKU

Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí v okolí vodní nádrže Slezská Harta a realizuje společné cíle na základě priorit stanovených tímto svazkem, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

PŘEDMĚT ČINNOSTI SVAZKU

Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se

ORGÁNY SVAZKU

Orgány svazku jsou členská schůze, předseda, dva místopředsedové a revizní komise.

Ing. Josef Havlík

Předseda svazku
Starosta obce Moravskoslezský Kočov

Bedřich Buťák

1. Místopředseda svazku
Starosta obce Leskovec nad Moravicí

Bc. Martin Henč

2. Místopředseda svazku
2. místostarosta města Bruntál

Předseda nebo jím pověřený zástupce zastupuje svazek obcí navenek.

Revizní komise

Daniela Skotnicová, starostka obce Staré Heřminovy
Miroslav Prchlík, starosta obce Dlouhá Stráň
Ing. Pavel König, starosta města Horní Benešov

Formáty elektornických dokumentů

v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej Mikroregion Slezská Harta o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Mikroregionu Slezská Harta ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, dokument se nezpracovává.

Podatelna Mikroregionu Slezská Harta přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf
  (Portable Document Format),
 • PDF/A, ISO 19005
  (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • odt
  (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp
  (Open Document Presentation)
 • txt
  (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8)
 • rtf
  (Rich Text Format)
 • doc
  (MS Word Document)
 • xls
  (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt
  (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg
  (Joint Photographic Experts Group)
 • png
  (Portable Network Graphics)
 • tiff
  (Tagged Image File Format)
 • gif
  (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2
  (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav
  (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3
  (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 10 MB
 • Velikost zprávy dodávané pres datovou schránku: 10 MB
 • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
 • Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB flash memory stick

Podatelna Mikroregionu Slezská Harta nepřijímá:

 • komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přistup chráněn heslem.
 • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích Mikroregionu Slezská Harta, popřípadě způsobilý poškodit Mikroregion Slezská Harta zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.

Základní dokumenty a směrnice

Ostatní dokumenty