CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

VALŠOV

Obec Valšov (německy Kriegsdorf) se nachází v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Leží v nadmořské výšce 520 m.

HISTORIE

Rozloha katastrálního území 982 ha
Počet obyvatel (k 1.1.2010)260

První písemná zmínka o obci je z roku 1377, kdy byla uvedena v dělící listině synů Mikuláše II., rod Přemyslovců. Obec patřila do opavského knížectví. V druhé polovině 15. století (1468–1479) došlo k zániku Valšova pravděpodobně v souvislosti s ničivou uhersko-českou válkou mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a jeho zetěm uherským králem Matyášem Korvínem.

Další zmínka o Valšovu byla až z roku 1565, kdy Jindřich Adlsbach prodává majetek i s novou vsí Krigsdorf (německý název Valšova) Donátovi z Velké Polomi. Posledním majitelem Valšova byl Jan IV. Bruntálský z Vrbna. Po Bitvě na Bílé Hoře rakouský císař Ferdinand II. zkonfiskoval majetek odbojným českým stavům (včetně Bruntálským z Vrbna), kterým pokryl pohledávku vůči Řádu německých rytířů, tím byl Valšov přiřazen k sovineckému panství. Po okupaci republiky fašistickým Německem byl Řád německých rytířů rozpuštěn a jeho majetek zabrán státem.

Valšov měl největší počet obyvatel v roce 1930 (583 obyvatel, v roce 2011 – 268), byly zde dvě školy – německá a česká, dva mlýny, nádraží a pošta. Po r. 1945 bylo odsunuto 440 Němců a začalo dosidlování obyvateli převážně z jižní Moravy a Slovenska.

Přes Valšov vede železniční trať vystavěna v roce 1870–1872. V roce 1879 byla postavena odbočka Valšov – Rýmařov a valšovské nádraží se tak stalo železniční křižovatkou.

HISTORICKÉ BUDOVY, PAMÁTKY A PAMĚTIHODNOSTI

Požární zbrojnice

TRADIČNÍ ZPŮSOB OBŽIVY

Valšov byl čistě zemědělskou obcí s katastrální výměrou 938 ha (konec 19. stol.), chovali 34 koní, přes 270 ks skotu a téměř 100 ks bravu. Byl zde lesní revír řádového velkostatku. Zemědělci si založili elektrárenské a zemědělské družstvo (od r. 1924). V obci byly dva mlýny a dvě pily a kromě toho nádraží i pošta.

SOUČASNÝ ZPŮSOB OBŽIVY

Dva kamenolomy firmy Štěrkovny Dolní Benešov: starší kamenolom (vpravo od státní silnice) byl otevřen v roce 1958, zpracovává horninu – moravskou drobu, na drcené kamenivo pro stavební účely, převážně pro výrobu komunikací, roční kapacita staršího lomu je 200 tis. tun ročně; nový kamenolom (vlevo od silnice), byl otevřen v r. 1997, zpracovává stejný nerost, ale jeho roční kapacita je 500 tis. tun ročně.

Manipulační středisko a pila Valšov firmy Agroforest Nová Pláň má provozní budovy nedaleko valšovského nádraží. Vyrábí dřevěné komponenty pro stavební účely. Na katastru Lomnice u Rým., těsně u hranice s katastrem Valšova, se nachází firma Dalibor Vojkovský – Rybářství Tylov (produkuje a exportuje lososovité ryby – sivena amerického a pstruha duhového, provozuje maloprodej, sportovní rybolov, agroturistiku, ubytování a přípravu specialit z ryb).

SPORT

Víceúčelové hřiště, turistické a cyklistické trasy.

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Zeměpisně patří Valšov do soustavy Nízkého Jeseníku. Dominantní vrcholy kolem Valšova patří do  Slunečné vrchoviny a jsou to především Měděný vrch (687 m n. m.), Měděnec (650 m n. m.), Návrší (679 m n. m.) a Smrčina (645 m n. m.). Osa obce Valšov svírá ostrý úhel se spojnicí tektonické brázdy, na které na rozhraní třetihor až čtvrtohor (1–1,5 mil. let) vznikly nejmladší české stratovulkány (vrstevnaté kužely) – Jesenické sopky (Uhlířský vrch, Venušina sopka, Velký Roudný, Malý Roudný a Červená hora).

Valšovem protéká jen jediný potok, který se někdy nazývá Kočovský. K obci ale rozhodně patří i řeka Moravice – pramenící ve Velkém kotli v Pradědské hornatině. Je nyní hranicí katastrů, ale byla i historickým rozmezím Opavského knížectví na přelomu 13. až 16. století, kde vládli poslední potomci královského rodu Přemyslovců.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE