CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Cyklostezka Střecha Evropy

27.9. 2021

Historie projektu 

Projekt cyklostezky Střecha Evropy se v Mikroregionu Slezská Harta začal připravovat již v roce 2008, kdy vznikla první studie proveditelnosti a také podklady pro dokumentaci pro ohlášení stavby. Záměrem bylo zpracovat dokumentaci odpovídající podmínkám ROP pro NUTS 2 Moravskoslezsko, prioritní osa 1 Doprava, oblast podpory 1.1.2. Pro období 2008 až 2010 byly navrženy bezpečné úseky cyklotras a cyklostezek o celkové délce 105,789 km, z které tvořily cyklostezky cca 16 km. Jednalo se o komunikace (cyklostezky) s asfaltobetonovou vozovkou širokou 3,0 metru. Skladba vozovky byla navržena s ohledem na budoucí pěší a cyklistický provoz.

V roce 2017 se Mikroregion k projektu vrátil a začal znovu pracovat na projektové přípravě, dle nových podmínek a majetkoprávních vztahů.

Projekt 2018

Záměrem projektu je:

Dopracovat Technickou studii a zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení (DUR), zajistit příslušná povolení

Vytyčit nové a atraktivnější vedení trasy po pozemcích ve vlastnictví vhodných vlastníků (ve vazbě na jednání s Povodím Odry s.p.).

Zvolený úsek je trasován následovně: Bruntál, Mezina, Dlouhá Stráň, Razová, Leskovec nad Moravicí, hráz.

Část trasy je tvořena stávajícími zpevněnými úseky z živičného povrchu a dále nově navrženými zpevněnými úseky z živičného povrchu (délka cca 20 km, šíře 3 m). Nově navržené úseky jsou vedeny vesměs po pozemcích Povodí Odry s.p. a Lesy ČR s.p.).

Trasování bude co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. V současné chvíli není kolem přehrady žádná ucelená trasa se zpevněným povrchem, jedná se spíše o dílčí úseky (obslužné komunikace LČR apod.) Také tyto trasy nevedou blízko vodní hladiny. Tato páteřní cyklostezka bude v další fázi doplněna o cyklostezku vedoucí na protějším břehu přehrady tak, aby vznikl okruh okolo celé přehrady.

Na zpracování technické studie a dokumentace pro územní řízení bylo požádáno o dotaci z Moravskoslezského kraje.

Obě žádosti byly úspěšné a Mikroregion Slezská Harta tak získal z rozpočtu Moravskoslezského kraje finanční prostředky  na realizaci obou projektových dokumentací (projekt Cyklostezka Slezská Harta – TS a DUR – I. etapa a  Cyklostezka Slezská Harta – TS a DUR – I. etapa – II. část).

Výstupem bude kompletní technická studie (duben 2018) a následně dokumentace pro územní řízení (září 2018), která bude sloužit jako podklad pro následnou dokumentaci pro provedení stavby, vedoucí k následné fyzické realizaci akce. Ta je naplánovaná na rok 2019. Záměrem je výstavba/doplnění cyklostezky, která bude splňovat jak prvky bezpečnosti (umístění z významné části mimo hlavní silniční tahy), tak atraktivity pro turisty i obyvatele regionu. Trasování bude co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením, aby měla stezka multifunkční použití (inline brusle, kočárky, kola, koloběžky, v zimě běžky apod.). Tato páteřní cyklostezka bude v další fázi doplněna o cyklostezku vedoucí na protějším břehu přehrady tak, aby vznikl okruh okolo celé přehrady.

Projekt 2019

Také v roce 2019 projektové práce pokračují v plném proudu. V souvislosti s dalším stupněm projektové dokumentace a novými dotačními možnostmi MSK, Mikroregion Sl. Harta požádal o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na 2 nové úseky (mezi obcemi Razová a Leskovec nad Moravicí), značené jako úsek 8 a 10 (celkem 4 496 m – z toho 2 476 m v obci Razová a 2 020 m v obci Leskovec nad Moravicí). Součástí projektu je také lávka v Leskovci nad Moravicí a zárubní zeď v leskovecké zátoce.  Předpokládaným přínosem realizace projektu bude urychlení a také dokončení přípravných prací na úsecích 8 a 10 cyklostezky kolemSH, Zpracování DSP umožní ihned projekt realizovat (resp. požádat o dotaci na jejich realizaci). Efekt z realizace projektu bude na regionální úrovni. Tyto dva úseky navíc navazují na projektovou přípravu dalších úseků (2,4,6), a tedy vytvoření páteřní trasy z městaBruntál, až po hráz (Bílčice). Výsledkem by měla být kompletní cyklostezka po levém břehu přehrady.  

Na tento projekt pro stavební povolení získal tedy Mikroregion SH dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč, tedy cca 60% z celkového rozpočtu. Projektové práce budou ukončeny do konce roku 2019.