CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Výzva k podání nabídky: „Bezbariérová zařízení pro přístavní mola na Slezské Hartě“

3.8. 2022

dle Metodického pokynu pro výběr dodavatelů v NPPCRR, přílohy č.7 Zásad, vydaného MMR ČR.

Mikroregion Slezská Harta předložil žádost o dotaci na projekt „Bezbariérová lodní doprava na Slezské Hartě“ do NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH, Podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Součástí podmínek pro přidělení dotace je realizace výběrového řízení na dodavatele. Toto VŘ se tedy řídí metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR. 

Tímto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o účast v tomto VŘ a požádat o zaslání cenové nabídky.

Název zakázky:Bezbariérová zařízení pro přístavní mola na Slezské Hartě 
Předmět/druh zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):dodávka 
Datum vyhlášení zakázky:01. 08. 2022
Název projektu:Bezbariérová lodní doprava na Slezské Hartě
Název / obchodní firma zadavatele:Mikroregion Slezská Harta 
Sídlo zadavatele:Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:Ing. Josef Havlík, předseda svazku obcí, +420 602 555 656,  josef@bruntal.tv
IČ zadavatele:71193821
Kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:Ing. Josef Havlík, předseda svazku obcí, +420 602 555 656,  josef@bruntal.tv  Bedřich Buťák, člen MSH a starosta obce Leskovec nad Moravicí +420 603 559 417, starosta@leskovecnadmoravici.eu (technické záležitosti)
Lhůta pro zaslání cenové nabídky:do 18. 08. 2022 
Místo pro podávání cenových nabídek a způsob jejich doručení:Pro elektronické podání: prostřednictvím datové schránky Mikroregionu Slezská Harta (fpav85f) Pro podání v písemné formě: Ing. Josef Havlík, Obec Moravskoslezský Kočov, Moravský Kočov 200, Moravskoslezský Kočov, 792 01 Bruntál 1 Do předmětu zprávy/na obálku uvést název zakázky.
Popis předmětu zakázky:Předmětem tohoto poptávkového řízení je: dodání 3 ks bezbariérového řešení pro přístavní můstky pro osobní lodní dopravu pro lokalitu Slezská Harta doprava a ukotvení/montáž na místě případná úprava schodiště pro instalaci přípravné/zemní práce související dokumentace 
(bližší specifikace viz samostatná příloha)
Maximální předpokládaná hodnota zakázky:941 322 bez DPH
Způsob zpracování nabídkové ceny:Uchazeč uvede celkovou nabízenou cenu v Kč bez DPH (vyplněná příloha č. 1 Krycí list)
Doba a místo plnění zakázky:Datum předpokládaného zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 (podepsání smlouvy o dílo)
Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace projektu:  30. 04. 2023  Místem plnění zakázky je přehrada Slezská Harta (okres Bruntál). 
Obsah předložené cenové nabídky zájemce:
A.Vyplněná Příloha č.1: Krycí list – originál B. Technický popis dodávaných přístavišť, vizualizace, materiálové složení, technické řešení (vlastní nabídka) – originál C. Podepsaná Příloha č.2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií – originál  D. Výpis z OR (nebo obdobného registru) – kopie  E. Doklad o oprávnění k vykonávané činnosti – výpis z živnostenského rejstříku – kopie  F. Návrh smlouvy o dílo – podepsaný originál
Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek:Hodnotícím kritériem je cena předmětu zakázky: Celková nabídková cena včetně DPH = 100%
Požadovaný jazyk cenové nabídky:český
Platební podmínky:2 fakturace, přičemž první musí být doložena objednateli do 15. 11. 2022 (50 % plnění), druhá po ukončení realizace zakázky. Splatnost faktur 40 dní. 
Varianty nabídek: Zadavatel připouští variantní řešení 
Vázanost nabídky:3 měsíce od podání cenové nabídky 
Poddodavatelé: Zadavatel připouští možnost plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatelů (do výše 50% plnění). 
Zveřejněno na webových stránkách zadavatele (www.slezskaharta.cz):01. 08. 2022
Poskytování dodatečných informací:Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být zadavateli doručena písemně (stačí v el. podobě na kontaktní e-mail zadavatele), nejpozději však 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Specifické podmínky výběrového řízení?Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu toto zadávací řízení zrušit. Přidělení zakázky je podmíněno získáním dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Národního programu podpory CR v regionech. V případě nezískání dotace, nebude zakázka realizována. V rámci realizace zakázky bude dodavatel povinen plnit prvky povinné publicity dle metodiky MMR.  Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této zakázky.

V Leskovci nad Moravicí dne 01. 08. 2022

……………………………..

Ing. Josef Havlík 

předseda Mikroregionu Slezská Harta 

Přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií 

Příloha č. 3 Orientační technické provedení uvažovaného přístavního můstku pro lodní dopravu 

Příloha č. 4 Bližší specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č.6 Dispozice hlavní molo, malé molo a kotvení 

Všechny přílohy ke stažení ZDE: